SCENEPROJEKT

Budget

Sidst opdateret: 01/12/2014

En væsentlig del af din ansøgning er budgettet, der vedlægges som bilag til ansøgningen.
Det er som regel denne del af ansøgningen, der volder flest problemer, men også dér vi hurtigst kan hjælpe dig. Hvis du vil sætte dig ind i det selv, kan du bruge Scenekunstudvalgets budgetmodel på www.kunst.dk eller downloade vores budget her. Det er en god rettesnor, der sikrer at du kommer alle punkter igennem, og sikrer at du får en opstilling, de kan gennemskue.

Hvis du bruger vores budgetmodel, skal du være opmærksom på at der er sat regnekoder ind i arket, således at sammentællingen kan ske automatisk. Hvis du ikke er sikker på hvorledes regnearket fungerer, så kontakt os.

Herunder er flere af budgettets forskellige punkter beskrevet. Når du skal sætte tal på, så tænk dig godt om og vælg beløb, der passer til netop dit projekt i udgiftstyper og -størrelser.
Husk, at alle beløb i et budget (undtagen bl.a. løn, honorarer, persontransport, porto og alle personaleudgifter) skal opgøres uden moms.

 

INDTÆGTER

Billetindtægter
De forventede billetindtægter beregnes ud fra :
Billetpris: f.eks. 110 kr (= 88 kr excl.moms), som er prisen i prisgruppe C i abonnementssystemet.
Antal pladser: Det antal pladser, der er i salen på dit spillested.
Antal opførelser: f.eks. 25 eller 30.
Belægningsprocent: 50-67%, afhængigt af, hvor optimistisk du tør være. Vi anbefaler normalt 50% i forbindelse med ansøgninger af forsigtighedshensyn.
Billetindtægten beregnes således: (antal opførelser x antal pladser x billetpris excl.moms)/100 x belægningsprocenten
Eksempel : 25 x 100 x 88 /100 x 50 = 110.000 kr.

Salg af forestillinger
Her angiver du, hvor mange forestillinger du forventer at sælge på turné og til hvilken pris.

Øvrige indtægter
Ønsker du at sælge en CD-indspilning af en eventuel musik til forestillingen, masser af programmer og plakater, eller har du forventninger om f.eks. nogle gode sponsoraftaler (ikke tilskud og støtte – det angives andet sted), er det her du kan anføre det.

 

UDGIFTER

Lønninger
Skuespillere, instruktør, scenograf ansættes/budgetteres normalt med (minimum) 3 måneders løn på enkeltprojekter. Du kan evt. kontrollere overenskomst, satser mv. hos fagforbundene.
Lønnen/honoraret ligger normalt i den ‘rimelige’ lave ende, som for øjeblikket vil sige 22.000-25.000 kr/måned + 12,5% feriepenge og evt. + pension (10%).
Dramatikeren (hvis det er et stykke skrevet til dit projekt) ligger på samme niveau = et honorar på ca. 75-90.000 kr. Er det et stykke, der allerede er opført, betales der royalties (normalt 9-11%) til dramatikeren og evt. honorar/royalties til oversætter.
Andre ansættes og aflønnes i forhold til arbejdets omfang.

Lønudgifterne er den største udgiftspost i budgetterne for projekter støttet af f.eks. Scenekunstudvalget.
Lav et lønbudget, der dækker de perioder som der arbejdes i – og husk overenskomsternes minimumskrav til ansættelse.
Beløbene vedr. ATP, AES, AER og alle de andre “sociale udgifter” er lagt ind som koder i regnearket.

Scene/produktionsomkostninger
Der er meget stor forskel i sceneomkostningerne for de enkelte forestillinger. Det er derfor vigtigt, at du gør dig klart om forestillingen kræver stor scenografi, dyre kostumer, avanceret teknik osv.

Salgsomkostninger
Det er svært at sige hvor meget man skal bruge på markedsføring, men det er normalt ikke muligt at klare sig for mindre end i alt ca. 100.000 kr.

Turnéomkostninger
Hoteludgifter
Rejsegodtgørelse (tog, fly osv)
Rejseudgifter og transport, herunder også broafgifter
Bildrift, benzin og diesel
Bildrift, forsikringer mv.
Bildrift, vedligeholdelse
Bildrift, andre udgifter
Kørselsgodtgørelse
Leje af teknik (kan evt. medtages under produktionsomkostninger)

Bildrift : Kun, hvis turnéen/teatret har egen bil. Ellers fordeles udgifter på :
Billeje
Benzin, diesel mv.

Kørselsgodtgørelse : Hvis nogle bruger egen bil, skal km-forbruget dokumenteres, og man kan få godtgørelse efter statens takster (se evt. på www.skat.dk). Til gengæld får man så ikke refunderet benzin mv.

Administrationsomkostninger

Lokaleomkostninger

Tilskud
Her angiver du forventede/ansøgte tilskud, fordelt på :
Scenekunstudvalget
Musikdramatisk udvalg
Andre statstilskud
Regionale tilskud
Kommunale tilskud
Private (inkl. evt. sponsorer, legater, lønrefusioner mv.)