SCENEPROJEKT

Kommuner og Regioner

Sidst opdateret: 15/12/2014

KØBENHAVNS KOMMUNE

Puljen for kunst- og kulturprojekter 2009
Der kan søges om støtte til teaterkunst, tonekunst, billedkunst, børnekultur samt andre kulturprojekter som foregår i Københavns kommune.
Projektet skal som hovedregel være båret af professionelle kræfter, men en konkret bedømmelse af projektets kvalitative niveau vil være afgørende for tildeling af støtte.
Projekter som er nyskabende og projekter som afvikles i sommermånederne prioriteres.
Størrelsesordenen af tilskuddet er 50.000-500.000 kr.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2008.
Se yderligere information og vejledning på www.kk.dk

Københavns Scenekunstudvalg

Generelt gælder følgende betingelser for støtte:

 • At arrangementet finder sted i Københavns Kommune
 • At der skal være offentlig adgang
 • At der ikke er givet anden støtte, der kan henføres til Københavns Kommune
 • At der ansøges min. 2 måneder før arrangementet påbegyndes

Følgende støttes ikke:

 • Genopførelser
 • Partipolitiske/religiøse arrangementer
 • Drift

Udvalget vil prioritere følgende typer af projekter:

 • Ny dansk dramatik
 • Nyskabende opsætninger
 • Tværgående projekter
 • Ansøgninger med en klar kommunikationsstrategi

Ansøgningsfrist: senest to måneder før afvikling af arrangementet.
Ansøgningsvejledning se www.kk.dk

Københavns Kulturfond
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Kunst & Kultur
Flæsketorvet 68, 1.sal
Postboks 217
1501 København V

ODENSE KOMMUNE

Støtte til kulturaktiviteter
Formålet er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Odense samt for byens gæster til kulturelle aktiviteter og arrangementer med offentlig adgang inden for:

 • teater og performance
 • dans
 • udstilling af billedkunst og skulptur
 • foto, film og video
 • musik

Ansøgningsfrist: ??
Ansøgningsvejledning se www.odensekommune.dk

ÅLBORG KOMMUNE
http://www.aalborgkommune.dk/Borgerportal/Serviceomraader/Kultur+og+Fritid/
Kultur/Arrangoerservice/kult-aktiviteter.htm

Ansøgningsvejledning kontakt Ålborg Kommune.

ÅRHUS KOMMUNE
http://www.aarhuskommune.dk/portal/borger/kultur_fritid/
tilskud_og_stoette?_page=kulturomraadet.emne

Kulturarrangementspuljen
Formålet med puljen er at fremme og tiltrække større kulturbegivenheder, som har økonomisk, turist- eller PR-mæssig værdi for kommunen. Projekter hvor internationale kunstnere indgår i udvikling af lokale kulturproduktioner og kunstnere prioriteres særlig højt.

Ansøgningsfrist: 1. januar, 1. maj, 1. oktober
Ansøgningsskema skal anvendes.
Ansøgningsvejledning se www.aarhuskommune.dk

Kulturudviklingspuljen
Formålet med puljen er at støtte:

 • produktioner på et højt kvalitativt niveau
 • initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Århus Kommune
 • opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale

Ansøgningsfrist: 1. januar, 1. maj, 1. oktober
Ansøgningsskema skal anvendes.
Ansøgningsvejledning se www.aarhuskommune.dk

Initiativpuljen
Støtte til mindre kulturelle arrangementer.
Der kan opnås støtte til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer.

Ansøgningsfrist: senest én måned før arrangementets afholdelse.


STØTTE FRA PULJER I REGIONERNE

Det er ikke alle regioner som har lagt ansøgningsvejledninger ud på deres hjemmeside. Herunder findes link til regionerne.

Hovedstadens Region
Har ingen beskrivelse om evt puljer/støttemuligheder til kulturarrangementer.
www.regionh.dk

Region Sjælland
Kulturindsatsen i Region Sjælland er koncentreret omkring udvikling af nye kulturbegivenheder og kulturelle samarbejdsprojekter på tværs af regionens aktører inden for kultur- og idrætsområdet, herunder kommuner, institutioner, foreninger og borgere. I henhold til lovgivningen på
kulturområdet kan Region Sjælland medvirke til at igangsætte begivenheder, udvikle nye kulturelle tilbud samt yde tilskud til kulturprojekter.

Læs mere om ansøgningsfrister, skemaer og vejledning på www.regionsjaelland.dk

Region Syddanmark
Region Syddanmark kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle
kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.
Regionen yder ikke tilskud i form af almindelige driftstilskud. Regionsrådet har en
koordinerende rolle på kulturområdet, der også omfatter idrætsområdet.

Der kan søges støtte til projekter

 • der har betydning ud over den enkelte kommune
 • der går på tværs af kunstarter og kulturområder
 • der kan styrke og udvikle samspillet mellem kultur og erhverv
 • der kan bidrage til at sætte fokus på mødet mellem forskellige kulturer
  og på den kulturelle mangfoldighed som ressource
 • der kan bidrage til den kulturelle udvikling i landdistrikterne samt
 • internationale kulturelle projekter og arrangementer

Læs mere om ansøgningsfrister, skemaer og vejledning på www.regionsyddanmark.dk

Region Midtjylland
Regionsrådet har i 2008 afsat 10 mio. til kultur. Der kan søges efter retningslinierne nedenfor. Når kulturpolitikken er vedtaget senere på året, bliver retningslinierne revideret.

Retningslinjerne for tildeling af midler er følgende:

 • Region Midtjyllands kulturpolitik skal være en katalysator for den regionale udvikling.
 • Region Midtjyllands kulturpolitik skal understøtte og synliggøre det midtjyske kulturliv.
 • Region Midtjyllands kulturpolitik skal medvirke til at skabe sammenhængskraft og knytte regionen sammen.
 • Region Midtjylland vil i sin prioritering af kulturen lægge særlig vægt på de initiativer, der på en enestående måde placerer regionen på det kulturpolitiske landkort.
 • Region Midtjylland ønsker at være drivende kraft i forhold til at skabe en fælles kulturel forståelse og skabe brobygning på tværs af geografien.
 • Region Midtjylland vil føre en selvstændig kulturpolitik og vil yde tilskud og tage initiativ til kulturprojekter på egen hånd.
 • Region Midtjylland ønsker at bidrage til gennemførelse af projekter, som har såvel national som international betydning.
 • Region Midtjylland ønsker at fremme projekter, der arbejder på tværs af faglige og kommunale grænser og som fremmer samarbejde og netværk med den omgivende verden.
 • Det tilstræbes, at der som hovedregel skal være en medfinansiering på 50%.

Læs mere om ansøgningsfrister, skemaer og vejledning på www.regionmidtjylland.dk

Region Nordjylland
Region Nordjyllands kulturpolitiske vision er, at Nordjylland skal fremstå som en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekten for historie, traditioner og lokal egenart.
Projekter der medvirker til at realisere nedenstående indsatsområder prioriteres højest:

 • Kunstnerisk produktion og talentpleje
 • Kulturformidling – nye måder at fortælle historien på
 • Oplevelsesøkonomi

Ved vurdering og udvælgelse af projekter lægges der endvidere vægt på følgende kriterier (ikke i prioriteret rækkefølge):

 • Organisering via partnerskaber hvor der lægges vægt på tværgående samarbejder.
 • Større projekter hvor der arbejdes på tværs og inddrages forskellige typer kulturaktører.
 • Geografisk spredning i Regionen (f.eks. at tiltaget er bredt funderet geografisk).
 • Projektets nyhedsværdi hvor der lægges vægt på at projektet bidrager til skabelse af kulturel innovation.
 • Minimum ansøgt beløb kr. 100.000
 • Ansøgere skal som minimum skaffe 50% i medfinansiering i form af egne midler, offentlige og private tilskud og lignende. Bemærk at værdi af egen arbejdskraft ikke medregnes i beregning af støtte.
 • Evaluering og mangfoldiggørelse / formidling af resultaterne til andre (så de kommer andre til gode).

Læs mere om regionens visioner, ansøgningskriterier og frister på www.regionnordjylland.dk